Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 szkoły podstawowej

Przejdź do formularzaUwaga: Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., pozycja 234) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

II etap konkursu

W drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu WSZCZEP SOBIE ZDROWIE wzięło udział przeszło 2000 uczniów ze szkól z całej Polski.

Ilśc punktów dająca kwalifikację do ścisłego finału to 22 pkt.

Lista finalistów:

1.       Marlena Kamieniarz – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  w Nowej Rudzie

2.       Filip Dziuba – Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 w Rybniku

3.       Dawid Krykowski – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku

4.       Julia Herbuś – Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej  w Katowicach

5.       Beata Oździńska – Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Chorzowie

6.       Jan Jakubowski – Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi w Tychach

7.       Jakub Pietrzak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Białej

8.       Ewelina Zawada – Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Sycowie

9.       Julia Makles – Szkoła podstawowa nr 3 im Jana Pawła II w Kłobucku

10.   Oliwia Smyk - Szkoła Podstawowa Unisport we Wrocławiu

11.   Marcin Wiśniewski – Szkoła Podstawowa nr 33 im. S. Kopcińskiego w Łodzi

12.   Weronika Błaszkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie

13.   Magdalena Dudała – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach

14.   Aleksandra Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu

15.   Karolina Pańczyk – Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej z Wrocławia

16.   Julia Kornasiewicz – Szkoła Podstawowa w Besku

17.   Aleksandra Nowakowska – Publiczne Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi w Dusznikach Zdroju

18.   Maria Pabin – Szkoła podstawowa nr 48 w Częstochowie


UWAGA: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)


 

KONKURS odbywa się pod honorowym patronatem:

 

I. CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka

2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych.

3. Zwrócenie uwagi młodzieży na coraz większy problem odmowy szczepień dzieci przez rodziców.

4.Rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych.

5. Popularyzacja zdrowego stylu życia


 

II. Organizatorzy konkursu

Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach

Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Wydział Farmaceutyczny ŚUM

III. Organizacja konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów

etap pierwszy - szkolny,

etap drugi - półfinał,

etap trzeci - finał ogólnopolski

IV. ZAKRES PROGRAMOWY KONKURSU

1. Wirusy - bezkomórkowe formy materii, budowa wirusa, formy wirusów, cykle infekcyjne wirusów, klasyfikacja wirusów ze względu na typ gospodarza, choroby wirusowe człowieka (wścieklizna, AIDS, polio, HPV, grypa, odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, WZW A, WZW B, WZW C), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), szczepienia ochronne.

2. Bakterie organizmy bezjądrowe - budowa bakterii, różnice w budowie ściany komórkowej, wielkość i formy bakterii, podział bakterii ze względu na sposoby odżywiania, czynności życiowe bakterii, zdolność wiązania azotu atmosferycznego, formy przetrwalnikowe bakterii, procesy płciowe, choroby bakteryjne (gruźlica, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, cholera, wąglik, borelioza, tężec), szczepienia ochronne.

3. Protisty - proste organizmy eukariotyczne. Czynności życiowe protistów. Choroby wywoływane przez protisty: malaria, rzęsistkowica, lamblioza, toksoplazmoza, czerwonka pełzakowata, śpiączka afrykańska, choroba Chagasa, lejszmaniozy.

4. Robaki płaskie (płazińce - bezkręgowce spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: motylica wątrobowa, przywra kocia, przywra krwi, tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, bruzdogłowiec szeroki, tasiemiec bąblowcowy

5. Robaki obłe (obleńce), w tym nicienie – bezkręgowce o obłym, nieczłonowanym ciele. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: glista ludzka, owsik ludzki, włosień kręty, włosogłówka ludzka, tęgoryjec dwunastnicy, glista psia i kocia, Loa loa, Wuchereria bancrofti, Brugia sp..

6. Stawonogi - zwierzęta o członowanych odnóżach. Ogólna charakterystyka budowy
i czynności życiowych, porównanie budowy morfologicznej wybranych stawonogów, modyfikacje odnóży i aparatów gębowych u owadów, przeobrażenie zupełne i niezupełne. Charakterystyka rzędów: roztocze, zaleszczotki, pająki, owady. Pasożyty: pchła ludzka, wesz ludzka, świerzbowiec ludzki, nużeniec ludzki, kleszcz pospolity.

7. Obrona immunologiczna organizmu: elementy układu odpornościowego, charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), rodzaje odporności, typy odpowiedzi immunologicznej, przebieg odpowiedzi immunologicznej, pamięć immunologiczna i jej znaczenie, choroby autoimmunologiczne, choroby współczesnego świata (AIDS), alergia - stan nadwrażliwości organizmu, przeszczepianie tkanek i narządów, wybrane alergeny w otoczeniu człowieka (kurz domowy, pyłki, grzyby pleśniowe, naskórek zwierzęcy, pióra ptaków, owady, roztocze).

V. WYMAGANIA FORMALNE

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z całej Polski oraz uczniowie klas 7 szkoły podstawowej.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31 października 2017r. Zgłoszenia do konkursu należy składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wankowicz.edu.pl

3. Do I etapu - szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze zgłoszonej szkoły

4. I etap konkursu odbędzie się 11 grudnia 2017r, w zgłoszonych do konkursu szkołach.

5. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z pytań jednokrotnego wyboru.

Etap I test z 30 pytań, etap II test z 30 pytań, etap III test z 30 pytań, plus zadania otwarte i część praktyczna na wydziale Farmaceutycznym ŚUM

6. Testy do etapu pierwszego jak i karta odpowiedzi zostaną wysłane na adres mailowy zgłoszonej szkoły do dnia 01 grudnia 2017r.

7. Do dnia 8 stycznia 2018r należy nadesłać sprawozdanie z I etapu na adres mailowy a.szymanek@nasze-szkoly.edu.pl

8. Do drugiego etapu – półfinału, przeprowadzanego na terenie zgłoszonej szkoły, przechodzą uczniowie z danej szkoły, którzy uzyskali z testu minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

9. II etap – półfinał odbędzie się 30 marca 2018r w zgłoszonej szkole.

10. Do drugiego etapu – półfinału test zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonej szkoły do dnia 25 marca 2018r

11. Do 6 kwietnia 2018r należy przesłać rozwiązane przez uczniów testy (wystarczy sama karta odpowiedzi) z II etapu – na adres LO. Im. M. Wańkowicza ul. Witosa 18, 40 – 832 Katowice z dopiskiem „Konkurs Wszczep sobie zdrowie”. Liczy się data stempla pocztowego. O zakwalifikowaniu uczniów do finału szkoły zostaną powiadomione pocztą email.

12. Do etapu ogólnopolskiego – finału przechodzi 15 uczniów , którzy uzyskali największą ilość punktów.

13. III etap – finał odbędzie się dnia 8 czerwca w PLO im. M. Wańkowicza (część teoretyczna konkursu) oraz na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (część praktyczna) – obowiązuje rozpoznanie 5 gatunków pasożytów na preparatach mikroskopowych (obowiązuje znajomość zasad mikroskopowania), nazwy jednostek chorobowych i stadium rozwojowego pasożyta.

14. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych z testu oraz części praktycznej. Ocena jury jest ostateczna.

15. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów z całej Polski, pozostali uczniowie uzyskują tytuł finalisty.

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

VII. LITERATURA DO KONKURSU

Wszystkie etapy

Literatura obowiązkowa

 

 1. Podręcznik biologii do gimnazjum dopuszczone do użytku przez MEN

 2. Informacje ze strony SANEPID http://www.wsse.katowice.pl/

 3. Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee, 2000r

 

LITERATURA Uzupełniająca

 

 1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.) 1999. Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL,

 2. Warszawa.

 3. Solarz K. 2005. Alergogenne roztocze występujące w kurzu domowym. W: Majkowska-

 4. Wojciechowska  B. [red.] Alergia na roztocze. Oficyna Wydawnicza Mediton, Łódź: 40-

50.

8. Solarz K. 2011. Roztocze kurzowe. W: Błaszak Cz. [red.] Zoologia, Tom 2, Część 1

Stawonogi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 228-232.

 1. Olszański R., Morawiec B., Dąbrowiecki Z., Korzeniewski K. 2007. Zarys medycyny

tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia.

 1. Pawłowski Z. S., Stefaniak J. (red.): Parazytologia kliniczna w ujęciu

wielodyscyplinarnym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

 1. Skotarczak B. (red.) 2006. Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez

kleszcze. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

 1. Dziubek Z. (red.) 1996. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa.

 2. Dziubek Z., Żarnowska-Prymek 1999. Choroby pasożytnicze człowieka. PZWL,

Warszawa.

 1. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat- w/15/artykul/24/art

 2. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/25/art

 3. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/26/art

 4. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/27/art

 5. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/28/art

 6. Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/29/art