Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projekt Erasmus+: Strategie przeciwko znęcaniu się - No to bullying - podsumowanie

Czas trwania: 1 kwietnia 2022 - 31 marca 2024

Nauczyciele Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Wańkowicza uczestniczyli w programie wymiany nauczycieli i uczniów. To wyjątkowe doświadczenie edukacyjne dostarczyło nie tylko nowej wiedzy i umiejętności, ale także głębszego zrozumienia kultury rumuńskiej, tureckiej i portugalskiej oraz możliwości współpracy międzynarodowej.

Analiza SWOT: 

**Mocne strony:**
- Nowe doświadczenia edukacyjne: Wymiany dostarczyły uczestnikom nowych pomysłów i metod pracy, które mogą zastosować w swoich klasach.
- Głębsze zrozumienie kultury innej niż polska: Uczestnicy mieli okazję lepiej poznać kulturę rumuńską, turecką oraz portugalską poprzez bezpośrednie doświadczenie wizyt w szkołach i uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach.
- Współpraca międzynarodowa: Wymiana umożliwiła nawiązanie kontaktów z rumuńskimi, portugalskimi i litewskimi nauczycielami oraz współpracę międzynarodową, co może przyczynić się do dalszego rozwoju zawodowego uczestników oraz współpracy między szkołami.

**Słabe strony:**
- Ograniczony czas wymiany: Krótki czas trwania wymiany mógł ograniczyć możliwość pogłębienia współpracy i zrozumienia kultury oraz systemu edukacji rumuńskiej.
- Bariera językowa: Możliwe trudności związane z komunikacją ze względu na różnice językowe mogły ograniczyć efektywność wymiany.

**Szanse:**
- Zastosowanie nowych metod pracy: Uczestnicy mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w praktyce, wprowadzając nowe metody pracy, co może zwiększyć zaangażowanie uczniów i poprawić efektywność nauczania.
- Rozwój międzynarodowej współpracy: Wymiana może stać się impulsem do dalszej współpracy między szkołami z różnych krajów oraz do organizacji kolejnych międzynarodowych projektów edukacyjnych.

**Zagrożenia:**
- Brak kontynuacji: Istnieje ryzyko, że po zakończeniu wymiany uczestnicy nie będą kontynuować wdrażania nowych metod pracy, co ograniczy potencjalne korzyści z doświadczenia.
- Trudności w adaptacji: Niektórzy uczestnicy mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowych metod pracy i kultury edukacyjnej, co może utrudnić pełne wykorzystanie potencjału wymiany.

To podsumowanie ma na celu przedstawienie przeglądu projektu Erasmus+, w tym jego aktywności, wyników i potencjalnego wpływu na społeczność szkolną.

POWRÓT