Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja 2018/2019 -  klasy pre-DP, IDP

Jeden egzamin do klasy pre-IB w trzech śląskich szkołach IB.


Wzorem roku poprzedniego Prywatne LO im. M. Wańkowicza (003498) w Katowicach zawarło porozumienie z III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach oraz I LO w Gliwicach (3 szkoły IB DP w województwie śląskim) w sprawie egzaminu wstępnego do klasy pre-IB z języka angielskiego w maju/czerwcu 2018 r.
Kandydat zdaje egzamin tylko w jednej z tych szkół (wg kryteriów danej szkoły) – pozostałe szkoły uznają wynik egzaminu w ramach współpracy międzyszkolnej. Koordynatorzy programu Diploma wymienią się informacjami odnośnie wyników. Jeśli kandydat jest zwolniony z postępowania egzaminacyjnego musi przedłożyć PRZED egzaminem pisemnym stosowne zaświadczenia/dyplomy w jednej z w/w szkół.

Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w programie Międzynarodowej Matury w Prywatnym Liceum im. M. Wańkowicza, są proszeni o wcześniejsze skontaktowanie się z koordynatorem programu i złożenie stosownych dokumentów.


Dokumenty wymagane do rekrutacji:

Egzamin wstępny
Termin składania podań: 16 maja 2018 (środa)
Część pisemna: 18 maja 2018 (piątek):

Część ustna: 24 – 25 maja 2018 – rozmowa kwalifikacyjna (self-presentation) w języku angielskim.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wszelkich wymaganych dokumentów.
Egzamin z matematyki jest dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, użycie kalkulatora jest dozwolone.
Opłata egzaminacyjną w wysokości 100 zł należy wnieść w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do egzaminu.
Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych egzaminów w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Wyniki rekrutacji

Do programu Matury Międzynarodowej (klasa preDP/1DP) uczniowie przyjmowani są na podstawie: ostatniego uzyskanego świadectwa szkolnego, wyniku egzaminu wstępnego, dodatkowych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Brana jest również pod uwagę ogólna postawa kandydata i dojrzałość edukacyjna do rozpoczęcia programu. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 30 maja 2018.


przykładowy egzamin wstępny z matematyki
przykładowy egzamin wstępny z j.angielskiego i klucz odpowiedzi


Czesne na rok szkolny 2018/2019 w programie Międzynarodowej Matury wynosi 1210 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy) + jednorazowe wpisowe 1230 zł.

Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


POPRZEDNIA SZKOŁA


WYBÓR DRUGIEGO JĘZYKA


CZY UCZEŃ MIAŁ KONTAKT Z WYBRANYM JĘZYKIEM? JAK DŁUGO?


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUN
POWRÓT