Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja

Zasady rekrutacji kandydatów
do Programu Polskiej Matury 
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 
im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach 
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z 7 września 1991 o Systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm. Art. 9-15)
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP- DO. – 1010.2.4.2016. z 29 stycznia 2016 r.

 

1.      Zasady ogólne

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na samym dole tej strony.

Kandydaci do klasy pierwszej Programu Polskiej Matury będą przyjmowani wg ogólnopolskich zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, które biorą pod uwagę:

 

 

2.      Zasady szczegółowe

 1. Kandydaci do klas pierwszych rejestrują się w Elektronicznym systemie rekrutacji oraz składają dokumenty w sekretariacie Liceum (deklarując profil) w terminie od 6 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r. (do godz. 12:00).
 2. Jeśli kandydat został umieszczony na Liście przyjętych do PLO im. Wańkowicza, tym samym musi 22 - 24 czerwca 2016 r. w godzinach pracy sekretariatu (8: 00 – 15: 00) potwierdzić decyzję uczęszczania, dostarczając oryginały:
 1. Odwołania związane z dostrzeżonymi   błędami proceduralnymi należy składać do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły
 2. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych z podziałem na oddziały – 30 czerwca 2016 r. o 10:00
 3. Potwierdzenie woli uczęszczanie przez kandydatów przyjętych – do 7 lipca 2016 r. 10:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych – 8 lipca 2016 r. o 9:00
 5. Przy przyjęciach bierzemy pod uwagę punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku gimnazjum wg przelicznika 0, 2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z następujących przedmiotów (Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów): języka polskiego(20 pkt.), historii i wiedzy o społeczeństwie(20 pkt.), matematyki(20 pkt.), przedmiotów przyrodniczych(20 pkt.), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym(20 pkt.).
 6. Kolejnym kryterium są oceny ze świadectwa szkolnego - oceny z czterech przedmiotów. Wybór przedmiotów jest zależny od wyboru profilu (profil realizowany będzie od klasy II):

Profile

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

Profil informatyczny z programowaniem

matematyka,
język obcy nowożytny,
informatyka,
fizyka

język polski
matematyka
język obcy nowożytny 
informatyka

Profil lingwistyczno - humanistyczny

język polski,
historia,
język angielski, niemiecki lub hiszpański
wybrany przedmiot (nauczany dwujęzycznie)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

Profil medyczny z profesjonalną anatomią

chemia,
biologia,
język obcy nowożytny

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
biologia

Profil matematyczno-fizyczny

matematyka,
fizyka,
język obcy nowożytny

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
fizyka

Wszystkie oceny z ww. przedmiotów przeliczane są na punkty zgodnie z zasadą:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

 1. Inne kryteria:

* Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016:  języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz laureaci innych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych  przez kuratorów oświaty w innych województwach (wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), których program obejmuje w całości lub poszerza  treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych powyżej.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi: 200

 

 1. Kandydaci do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Wańkowicza w Katowicach, którzy ukończyli szkołę za granicą (równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum), przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

W przypadku wątpliwości decyduje rozmowa w Koordynatorem Polskiej Matury w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Wańkowicza w Katowicach.

 


Terminarz Rekrutacji oraz Wykaz dokumentów obowiązujących przy rekrutacji:

Do 31.08.2016 r.

Termin

Czynność

Dokumenty

6.05.2016 r. do 21.06.2016 r. (12:00)

Rejestracja elektroniczna

 

Składanie podań w sekretariacie Liceum

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na samym dole tej strony.

Podania z określeniem profilu.

22.06.2016 r. – 29.06.2016 r.  (8:00 do 15:00)

Dostarczanie   dokumentów

Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

Potwierdzona kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów   organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Kuratorów innych województw.

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych   ogłaszanych przez MEN.

Inne niewymienione wyżej zaświadczenia.

30.06.2016 r. (10:00)

Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych.

 

Do 7.07.2016 (10:00)

Potwierdzanie   przez kandydatów woli uczęszczania do Wańkowicza poprzez dostarczenie  dokumentów.

Oryginał Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2 podpisane fotografie

Karta zdrowia

Wniosek bilansowy czternastolatka

8.07.2016 (9:00)

Ogłoszenie listy przyjętych.

 

Dodatkowa rekrutacja.

   

 

 

rok szkolny czesne miesięcznie
2018/2019 890 zł 
2019/2020 920 zł 
2020/2021 950 zł 

Czesne płatne jest 12 miesięcy/rok + jednorazowe (przez cały cykl nauki) wpisowe 1500 zł.

 

Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


POPRZEDNIA SZKOŁA


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUNSzanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów, dalej jako „Państwa dane osobowe”.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach przy ul. Witosa 18 (dalej jako PLOMW) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 18 Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 32 254 91 94 lub przesyłając korespondencję na adres PLOMW, z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania PLOMW. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie przez PLOMW Państwa dane osobowe może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez PLOMW).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.POWRÓT