Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja

Zasady rekrutacji kandydatów
do Programu Polskiej Matury 
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 
im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach 
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z 7 września 1991 o Systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm. Art. 9-15)
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP- DO. – 1010.2.4.2016. z 29 stycznia 2016 r.

 

1.      Zasady ogólne

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na samym dole tej strony.

Kandydaci do klasy pierwszej Programu Polskiej Matury będą przyjmowani wg ogólnopolskich zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, które biorą pod uwagę:

 

 

2.      Zasady szczegółowe

 1. Kandydaci do klas pierwszych rejestrują się w Elektronicznym systemie rekrutacji oraz składają dokumenty w sekretariacie Liceum (deklarując profil) w terminie od 6 maja 2016 r. do 21 czerwca 2016 r. (do godz. 12:00).
 2. Jeśli kandydat został umieszczony na Liście przyjętych do PLO im. Wańkowicza, tym samym musi 22 - 24 czerwca 2016 r. w godzinach pracy sekretariatu (8: 00 – 15: 00) potwierdzić decyzję uczęszczania, dostarczając oryginały:
 1. Odwołania związane z dostrzeżonymi   błędami proceduralnymi należy składać do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły
 2. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych z podziałem na oddziały – 30 czerwca 2016 r. o 10:00
 3. Potwierdzenie woli uczęszczanie przez kandydatów przyjętych – do 7 lipca 2016 r. 10:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych – 8 lipca 2016 r. o 9:00
 5. Przy przyjęciach bierzemy pod uwagę punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku gimnazjum wg przelicznika 0, 2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z następujących przedmiotów (Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów): języka polskiego(20 pkt.), historii i wiedzy o społeczeństwie(20 pkt.), matematyki(20 pkt.), przedmiotów przyrodniczych(20 pkt.), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym(20 pkt.).
 6. Kolejnym kryterium są oceny ze świadectwa szkolnego - oceny z czterech przedmiotów. Wybór przedmiotów jest zależny od wyboru profilu (profil realizowany będzie od klasy II):

Profile

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty, których oceny są uwzględniane w rekrutacji

Profil informatyczny z programowaniem

matematyka,
język obcy nowożytny,
informatyka,
fizyka

język polski
matematyka
język obcy nowożytny 
informatyka

Profil lingwistyczno - humanistyczny

język polski,
historia,
język angielski, niemiecki lub hiszpański
wybrany przedmiot (nauczany dwujęzycznie)

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
historia

Profil medyczny z profesjonalną anatomią

chemia,
biologia,
język obcy nowożytny

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
biologia

Profil matematyczno-fizyczny

matematyka,
fizyka,
język obcy nowożytny

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
fizyka

Wszystkie oceny z ww. przedmiotów przeliczane są na punkty zgodnie z zasadą:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

 1. Inne kryteria:

* Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016:  języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz laureaci innych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych  przez kuratorów oświaty w innych województwach (wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), których program obejmuje w całości lub poszerza  treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych powyżej.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi: 200

 

 1. Kandydaci do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Wańkowicza w Katowicach, którzy ukończyli szkołę za granicą (równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum), przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

W przypadku wątpliwości decyduje rozmowa w Koordynatorem Polskiej Matury w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Wańkowicza w Katowicach.

 


Terminarz Rekrutacji oraz Wykaz dokumentów obowiązujących przy rekrutacji:

Do 31.08.2016 r.

Termin

Czynność

Dokumenty

6.05.2016 r. do 21.06.2016 r. (12:00)

Rejestracja elektroniczna

 

Składanie podań w sekretariacie Liceum

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na samym dole tej strony.

Podania z określeniem profilu.

22.06.2016 r. – 29.06.2016 r.  (8:00 do 15:00)

Dostarczanie   dokumentów

Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

Potwierdzona kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów   organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Kuratorów innych województw.

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych   ogłaszanych przez MEN.

Inne niewymienione wyżej zaświadczenia.

30.06.2016 r. (10:00)

Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych.

 

Do 7.07.2016 (10:00)

Potwierdzanie   przez kandydatów woli uczęszczania do Wańkowicza poprzez dostarczenie  dokumentów.

Oryginał Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2 podpisane fotografie

Karta zdrowia

Wniosek bilansowy czternastolatka

8.07.2016 (9:00)

Ogłoszenie listy przyjętych.

 

Dodatkowa rekrutacja.

   

Czesne w roku szkolnym 2018/19 będzie wynosiło 910 zł. miesięcznie

Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


POPRZEDNIA SZKOŁA


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUN
POWRÓT