Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Misja szkoły

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugimi”, ale także i dla drugich”.

Jan Paweł II
P
rzemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 r.

 

MISJA PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W KATOWICACH

"Jasno określone cele w życiu każdego człowieka są już pierwszym krokiem w kierunku ich osiągnięcia. Nasza szkoła zakłada kreowanie kompetentnych i wykształconych młodych ludzi, którzy są w stanie świadomie wkroczyć w swe dorosłe życie."

Jolanta Kałuża, Dyrektor Szkoły


Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości uniwersalne, kulturowy dorobek Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła kształtuje społecznie uznane postawy moralne, rozwija umiejętności dokonywania właściwych życiowych wyborów, promuje postawę szacunku dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego człowieka. Wdraża do umiejętności twórczego i logicznego myślenia, prezentowania przedsiębiorczości i operatywności w działaniu, umiejętności dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie. Szkoła kształtuje postawę tolerancji i akceptacji dla otoczenia społecznego. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.