Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,



Rozporządzenie 2016/679, powszechnie znane jako RODO, jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli w przypadku Zespołu Szkół Prywatnych Szkoły Jak Dom w Katowicach grupy Współadministratorów Danych Osobowych, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.



Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorami Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką są Współadministratorzy:

Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom
z siedzibą w Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18

którą reprezentuje dyrektor szkoły,

Prywatne Przedszkole „Winnie the Pooh”
z siedzibą w
Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18
które reprezentuje dyrektor przedszkola,

Prywatne Przedszkole „Domowe Przedszkole”
z siedzibą w
Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18
które reprezentuje dyrektor przedszkola,

Fundacja Oświatowa „ Szkoła jak Dom”
z siedzibą w
Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18
którą reprezentuje dyrektor fundacji,

Prywatna Szkoła Podstawowa „Complex of Silesian International Schools”
z siedzibą w
Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18
którą reprezentuje dyrektor szkoły.



Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.



W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie zawartych z Państwem umów oraz przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne i umowne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).



Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.



Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.



Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.





Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Tomasz Żak, iod@gmainvest.pl