Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Program IB-DP - Informacje ogólne

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała pod koniec lat 60. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli, wywodzący się z różnych państw, nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji. Organizacja Matury Międzynarodowej jest fundacją działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IB.

Dwuletni program nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach IB jest kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację oraz nauczaniem bardzo ogólnym. Program matury międzynarodowej jest stworzony dla ambitnych uczniów szkół średnich. Jest to wymagający kurs przeduniwersytecki, kończący się egzaminami. Program dobrze przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów wyższych w kraju i zagranicą. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów w tej dziedzinie. Program nauczania z każdego przedmiotu jest modyfikowany w cyklu siedmioletnim, a na kształt treści programowych mają wpływ nauczyciele.

Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Matura Międzynarodowa w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M.Wańkowicza

W systemie IB uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup (cały program realizowany jest w języku angielskim)

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym (Higher Level – HL, 6 godz.tyg.) i trzy na poziomie podstawowym (Standard Level – SL, 4 godz.tyg.).

Uczniowie zagraniczni mają obowiązek realizowania 3 godzin lekcyjnych języka polskiego w tygodniu.

Obok dwuletniej nauki wybranych przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge - TOK). Przedmiot ten jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu uczenia się.

Kolejnym ważnym elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Activity, Service - CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować ok. 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. "serwis" czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS).

Ostatnim formalnym wymogiem jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay). Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą licencjacką a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem pracy jest nauczyciel danego przedmiotu. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) - nie może być kompilacją opracowań naukowych lub popularnonaukowych. Temat pracy powinien zainspirowac ucznia do twórczych, samodzielnych poszukiwań i wyzwalić pasję badawczą. Długość pracy może się różnić w zależności od przedmiotu, ale ogólnie przyjmuje się, że nie powinna przekroczyć 4000 słów.

Skala ocen z TOK-u i Extended Essay:

Skala ocen z przedmiotów oraz z prac egzaminacyjnych:

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 42, EE + TOK = 3). Należy jednak pamiętać, że uczeń, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) nie otrzyma dyplomu. Najniższa liczba punktów, którą należy zdobyć, aby otrzymać dyplom, wynosi 24.

Międzynarodowa matura trwa trzy tygodnie (sesja majowa). W tym czasie uczniowie zdają egzaminy pisemne z sześciu przedmiotów. Absolwenci otzymują wyniki 6 lipca.

 

 

IB DP Student Handbook.pdf