Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Nabór na rok szkolny 2021/22 już trwa!

Wojewódzki Konkurs biologiczno-chemiczny „Biologiczny Mol”

Uwaga: Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., pozycja 234) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN Organizacji konkursu: Wojewódzki Konkurs biologiczno-chemiczny „Biologiczny Mol”
Pod patronatem
Politechniki Śląskiej oraz UŚ wydział BiOŚ

Postanowienia ogólne Cele konkursów:

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 2. Pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
 4. Promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.
 5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w klasach programowo wyższych
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 7. Kształtowanie postaw dbania o środowisko przyrodnicze
 8. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Dyrekcja oraz kadra nauczycielska PLO im. M. Wańkowicza w Katowicach
 9. Do konkursu przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. Opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora danej szkoły nauczyciel.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 11. Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie legitymację szkolną.
 12. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału.
 13. Komisje konkursową na etapie szkolnym powołuje dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
 14. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej danego konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 15. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku, który ustawiony jest w odległości zapewniającej samodzielność pracy.
 16. W przypadku stwierdzenia, niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 17. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie wszystkich etapów konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 18. Uczestnikom, którzy otrzymają trzy najwyższe wyniki przysługują kolejno: miejsce I, miejsce II i miejsce III, pozostali uczniowie otrzymują tytuł finalisty.
 19. Etap finałowy oraz podsumowania i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu
 20. Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Zakres merytoryczny konkursu zgodny jest z podstawą programową do klasy 7 oraz 8 szkoły podstawowej z przedmiotów biologia oraz chemia.

Założenia organizacyjne.

Konkurs składa się z dwóch etapów: etap szkolny 29 kwietnia 2020 r, etap finałowy 22 V 2020r

Szkołę można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie wankowicz.edu.pl Do dnia 21 marca 2020r.

Etap szkolny odbywa się w szkołach zgłoszonych do konkursu i polega na rozwiązaniu testu składającego się łącznie z 20 zadań 10 z biologii 10 z chemii. Część zadań to zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, druga część to zadania otwarte. Każdy z uczestników pisze test samodzielnie.

Szkolna komisja konkursowa w składzie minimum trzy osobowym sprawdza testy zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi i wyłania 10 osób największą ilością punktów. Osoby te przechodzą do etapu finałowego.

Testy konkursowe zostaną wysłane drogą mailową do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Protokół z przebiegu konkursu, szkoła przesyła na adres organizatora konkursu. Drogą mailową w ciągu pięciu dni od dnia przeprowadzenie etapu szkolnego czyli do dnia 04 maja 2020 r. na adres mailowy: arturszymanek@gmail.com

Etap finałowy

Etap finałowy odbywa się w siedzibie organizatora konkursu i polega na rozwiązaniu testu składającego się łącznie z 20 zadań 10 z biologii 10 z chemii. Część zadań to zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, druga część to zadania otwarte.

Po części testowej uczniowie przystępują do zadań praktycznych prowadzonych w Sali chemicznej praz Sali biologicznej PLO im. M. Wańkowicza w Katowicach.

Jedno zadanie praktyczne z chemii, jedno zadanie praktyczne z biologii.

Przykład zadania z chemii:
Przeprowadź doświadczenie, którego celem jest otrzymanie nierozpuszczalnego wodorotlenku miedzi, wykorzystując przygotowane odczynniki.

Przykład zadania z biologii:
Przeprowadź doświadczenie, którego celem jest wykrycie obecności skrobi, w przygotowanych produktach spożywczych.

Odpowiedzi uczniów ocenia jury konkursowe.

Zarówno finaliści jak i laureaci uzyskują nagrody rzeczowe, natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów dyplomy uznania.


Ochrona danych osobowych

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku

Formularz zgłoszeniowy do wojewódzkiego konkursu biologiczno-chemicznego „Biologiczny Mol”