Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Wojewódzki Konkurs biologiczno-chemiczny „Biologiczny Mol”

Wojewódzki Drużynowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny pod patronatem Politechniki ŚląskiejOrganizatorem konkursu jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza
w Katowicach.


W roku szkolnym 2021/2022 Konkurs będzie dwuetapowy i odbędzie się w następujących terminach:


etap 1.

26 listopada 2021; 9:00 – etap szkolny


etap 2.

14 stycznia 2022; 10:30 w siedzibie organizatora PLO im. M. Wańkowicza Katowice
ul. Witosa 18.


Każda zgłoszona szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny 4-osobowe.

Jeśli w danej szkole zgłosi się większa ilość chętnych, to dana szkoła decyduje o tym, w jaki sposób wyłonić uczestników konkursu.


Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres arturszymanek@gmail.com do 5 listopada 2021r.


W tytule zgłoszenie proszę wpisać ZGŁOSZENIE BIOLOGICZNY MOL

W treści wiadomości proszę podać:

Imię i nazwisko nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, kontakt mailowy do nauczycieli.Konkurs został wpisany na listę konkursów KO w Katowicach i brany jest pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich województwa śląskiego.


Wymagany zakres treści obejmuje podstawę programową szkoły podstawowej z biologii oraz chemii.


Etap 1. uczniowie piszą w swojej szkole, w której zostaje powołana komisja konkursowa, składająca się minimum z 3 nauczycieli, gdzie przewodniczącym powinien być nauczyciel biologii lub chemii.


Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie, w czasie 90 minut, testu składającego się z 50 zadań - 25 zadań z biologii oraz 25 zadań z chemii. Test będzie zawierał zadania mieszane: zadania jednokrotnego wyboru, zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte.

Test zostanie wysłany na adres szkoły na dzień przed konkursem.


Prace konkursowe ocenia komisja szkolna zgodnie z załączonym kluczem odpowiedzi.


Uczniowie rozwiązują test indywidualnie, ale ich punkty sumują się i dają sumaryczny wynik całej drużyny.


Do finału konkursu przejdzie 8 drużyn , które uzyskają najlepsze wyniki w eliminacjach.

Komisja konkursowa na 4 dni po przeprowadzeniu konkursu przesyła do organizatora na adres mailowy wyniki.


Organizator konkursu do 3 grudnia wysyła do szkół informacje o zakwalifikowaniu danej drużyny do konkursu. UWAGA informacje wysyłane są tylko do tych szkół, których drużyny zakwalifikowały się do finału.


Finał konkursu (drugi etap) odbędzie się 14 stycznia 2022 roku o 10:30 w pracowni Anatomicznej oraz pracowni Chemicznej PLO im. M. Wańkowicza w Katowicach przy ulicy Witosa 18. Drużyny powinny przybyć do siedziby organizatora najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem finałów.


Zadania finałowe będą polegały na przeprowadzeniu doświadczenia według następującego schematu : (jedno zadanie z chemii oraz jedno zadanie z biologii).


Każda drużyna otrzyma kartę zawierającą problem badawczy. Na każdym stanowisku będzie przygotowany sprzęt laboratoryjny, odczynniki, przybory potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia.


UWAGA:

Doświadczenie przeprowadza cała drużyna.

W zestawach doświadczalnych będzie większa ilość rzeczy, niż potrzebna jest do doświadczenia. Zadaniem drużyny będzie dokonanie selekcji i wykorzystanie tylko potrzebnych materiałów.


Wyniki doświadczenia drużyna zapisuje na specjalnie do tego celu przygotowanej karcie.

Podczas wykonywania doświadczenia przy każdej drużynie będzie juror, który będzie przyglądał się pracy drużyny i na swojej karcie punktował następujące elementy:

- właściwy dobór rzeczy potrzebnych do przeprowadzenia doświadczenia

- właściwe posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym


Następnie karta z przebiegu doświadczenia zostanie oceniana przez pozostałych jurorów, sprawdzana będzie:

- poprawność merytoryczna

- właściwe postawienie hipotezy

- ustalenie próby kontrolnej

- ustalenie próby badawczej

- uzyskane wyniki

- wyciągnięte wnioski


Jeśli po przeprowadzeniu doświadczeń kilka drużyn uzyska taki sam wynik, przewidziana jest dogrywka w formie ustnej. Wytypowane drużyny będą losowały po jednym pytaniu, na które odpowiedzi będzie udzielał wytypowany przez drużynę uczeń, przed komisją konkursową.Uczestnicy, biorący udział w finałach, mogą uzyskać tytuł:

laureata pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca, pozostali uczestnicy uzyskują tytuł finalisty.


W rekrutacji do szkół średnich punkty przyznawane są tylko za uzyskanie tytułu laureata.


W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla finalistów oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.Literatura:

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z biologii oraz chemii dla szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego przez MEiN.