Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja 2022/2023 -  Klasa: pre-DP1 (po kl. 8)

Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w programie Międzynarodowej Matury w Prywatnym Liceum im. M. Wańkowicza proszeni są o złożenie stosownych dokumentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji: (.jpg, .png, .pdf, .bmp, .doc)

Egzamin wstępny

Termin składania podań: 1 czerwca 2022 (środa)

Część pisemna: 3 czerwca 2022 (piątek): w budynku szkoły

14:00 – 15:30 język angielski

16:00 – 17:30 matematyka

Część ustna: 4 – 10 czerwca 2022: – rozmowa kwalifikacyjna (self-presentation) w języku angielskim. w budynku szkoły lub online

Dodatkowe informacje

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wszelkich wymaganych dokumentów.
 2. Egzamin z matematyki jest dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, użycie kalkulatora jest dozwolone.
 3. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł należy wnieść w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły* przed przystąpieniem do egzaminu.

  Dane do prazelewu:
  Fundacją Oświatową „Szkoła jak Dom” w Katowicach
  Numer rachunku:
  ING Bank Śląski o/Katowice 22 1050 1214 1000 0022 0444 4992
  Wysokość opłaty: 100zł
  TYTUŁ PŁATNOŚCI: Opłata egzaminacyjna + imię i nazwisko dziecka

 4. W wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych egzaminów w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Wyniki rekrutacji

Do programu Matury Międzynarodowej (klasa preDP-1) uczniowie przyjmowani są na podstawie: ostatniego uzyskanego świadectwa szkolnego, ocen z pierwszego semestru klasy 8, wyniku egzaminu wstępnego, dodatkowych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Brana jest również pod uwagę ogólna postawa kandydata i dojrzałość edukacyjna do rozpoczęcia programu. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 czerwca 2022.


Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


ADRES KORESPONDENCYJNY


POPRZEDNIA SZKOŁA


WYBÓR DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (poza obligatoryjnym angielskim)


CZY UCZEŃ MIAŁ KONTAKT Z WYBRANYM JĘZYKIEM OBCYM? JAK DŁUGO?


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUN



Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów, dalej jako „Państwa dane osobowe”.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach przy ul. Witosa 18 (dalej jako PLOMW) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 18 Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 32 254 91 94 lub przesyłając korespondencję na adres PLOMW, z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania PLOMW. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie przez PLOMW Państwa dane osobowe może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez PLOMW).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.



POWRÓT