Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Konkurs Anatomiczny

Konkurs Anatomiczny

Uwaga: Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., pozycja 234) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN Organizacji konkursu: Konkurs anatomiczny dla uczniów liceów województwa śląskiego 2018/2019.

Postanowienia ogólne Cele konkursów:

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 2. Pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
 4. Promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.
 5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia.
 6. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Dyrekcja oraz kadra nauczycielska PLO im. M. Wańkowicza wraz z pracownikami ŚUM w Katowicach
 7. Do konkursu przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. Opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel.
 8. Uczestnictwo w konkursie nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony szkoły
 9. Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie legitymację szkolną.
 10. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału.
 11. Uczniowie wpisują rozwiązania do zadań zamkniętych na specjalnych kartach odpowiedzi do zadań zamkniętych, używając długopisu z czarnym tuszem.
 12. Uczestnik, po otrzymaniu testu konkursowego, na polecenie przewodniczącego komisji konkursowej ma obowiązek: ˗ sprawdzić, czy test konkursowy jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu komisji, po czym otrzymuje kompletny test, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu; ˗ zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej ˗ zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu.
 13. Komisja konkursowa danego konkursu zobowiązana jest do zapisania w protokole wszystkich uwag dotyczących nieprawidłowych zdarzeń zaistniałych w czasie trwania konkursu.
 14. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej danego konkursu nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 15. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku, który ustawiony jest w odległości zapewniającej samodzielność pracy.
 16. W przypadku stwierdzenia, niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 17. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 18. Uczestnikom, którzy otrzymają trzy najwyższe wyniki przysługują kolejno: miejsce I, miejsce II i miejsce III.
 19. Wyniki zostaną opublikowane na stronie PLO im. M. Wańkowicza do 5 dnia od daty konkursu oraz podane po 2 godzinach od zakończenia konkursu.
 20. Podsumowania i rozdanie nagród odbędzie się w dniu finałów
 21. Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zakres merytoryczny konkursu zgodny jest z podstawą programową do liceum dział anatomia i fizjologia człowieka oraz z materiałem zawartym w literaturze dodatkowej.

Założenia organizacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów: etap szkolny, rejonowy oraz etap finałowy.

Etap szkolny odbywa się w szkołach zgłoszonych do konkursu i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań zamkniętych oraz 10 zadań otwartych.

Szkoła w której odbywa się etap szkolny wyłania z pośród nauczycieli komisję konkursową składającą się z przynajmniej trzech nauczycieli. Wskazane jest aby w gronie komisji znajdował się przynajmniej jeden biolog.

Sprawdzone karty odpowiedzi wraz z protokołem szkołą przesyła na adres organizatora konkursu.

Do etapu rejonowego dostaje się 100 najlepszych prac.
Etap rejonowy polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań testowych

Etap finałowy
Do finału zakwalifikowanych jest 20 uczniów z najlepszym wynikiem po etapie rejonowym.

Etap finałowy jest etapem ustnym i polega na odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.
Odpowiedzi uczniów ocenia jury konkursowe składające się min. Z pracowników naukowych ŚUM w Katowicach.

Terminy konkursu znajdują się na plakacie konkursowym.

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku