Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projek unijny

FUNDACJA OŚWIATOWA "SZKOŁA JAK DOM" realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-051E/19 pn. „Zdrowe miejsce pracy” w okresie od 1 maja 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 10 osób - pracowników biurowych, w tym 2 osób w wieku 50 + poprzez wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprawę ergonomii 10 stanowisk pracy 10 osób i zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań oraz poszerzanie wiedzy 10 osób na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy oraz z potencjałem zawodowym uczestnika/uczestniczki projektu.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 74 700,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 63 495,00 zł.