Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projekt unijny

FUNDACJA OŚWIATOWA "SZKOŁA JAK DOM" realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-051E/19 pn. „Zdrowe miejsce pracy” w okresie od 1 maja 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 10 osób - pracowników biurowych, w tym 2 osób w wieku 50 + poprzez wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprawę ergonomii 10 stanowisk pracy 10 osób i zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań oraz poszerzanie wiedzy 10 osób na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy oraz z potencjałem zawodowym uczestnika/uczestniczki projektu.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 74 700,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 63 495,00 zł.